Nowe funkcje serwera SQL 2008/2008 R2 z perspektywy programisty

Opis

Tworzenie aplikacji bazodanowych działających w środowisku serwera SQL 2008 firmy Microsoft nie powinno ograniczać się do pisania skryptów języka T-SQL za pomocą konsoli SSMS. Wręcz przeciwnie, projekt aplikacji bazodanowej może — i powinien — być realizowany według podobnych zasad i przy użyciu podobnych narzędzi, co projekty innych typów. Oznacza to m.in., że kod źródłowy powinien być wersjonowany i przechowywany w repozytorium kodu, przed wdrożeniem wszelkie zmiany powinny być przetestowane, a poszczególne zadania zrealizowane za pomocą najlepiej nadających się do ich rozwiązywania technologii. Celem szkolenia jest przygotowanie programistów bazodanowych do pełnego wykorzystania możliwości serwera SQL 2008, począwszy od pracy z odpowiednimi narzędziami programistycznymi, poprzez pisanie i optymalizację kodu T-SQL, oprogramowanie dostępu do nierelacyjnych typów danych i pisanie kodu SQLCLR, na wykorzystaniu sprawdzonych wzorców projektowych kończąc. Opracowując to szkolenie kierowaliśmy się wieloletnim doświadczeniem, najlepszymi praktykami programistycznymi, oraz wypróbowanymi w praktyce sposobami ich zastosowania w projektach bazodanowych. W efekcie powstało szkolenie, którego ukończenie pozwala w pełni wykorzystać w aplikacji bazodanowej rozbudowane możliwości serwera SQL 2008.

Opcje

 • Poziom szkolenia: 400
 • Data rozpoczęcia: Do uzgodnienia
 • Czas trwania: 2 dni

Cena: 2800 zł

 • Szkolenie otwarte
 • U Klienta
 • Na sprzęcie Klienta

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do programistów baz danych oraz osób, które mają doświadczenie w pracy z poprzednimi wersjami serwera SQL, a chcą poznać nowe funkcje serwera SQL 2008. Jego uczestnicy opanują praktyczne umiejętności niezbędne do samodzielnego tworzenia aplikacji bazodanowych w oparciu o różne edycje serwera SQL 2008 i 2008 R2.

Plan

Podstawę szkolenia tworzy 7. modułów. Ponieważ szkolenie to, tak samo jak pozostałe organizowane przez nas kursy, prowadzone jest na podstawie opracowanych przez naszych trenerów materiałów autorskich, plan jego realizacji może być dostosowany do indywidulanych potrzeb uczestników. Zachęcamy Państwa nie tylko do wyboru modułów, ale również do przesyłania dodatkowych sugestii i zadawania konkretnych pytań, na które odpowiedzi będą Państwo chcieli otrzymać podczas szkolenia. Wyjątkową cechą naszych szkoleń, w tym prezentowanego szkolenia, jest ograniczenie czasu na wykonywanie po każdym module laboratoriów na rzecz wykonywanych wspólnie z trenerem ćwiczeń i demonstracji. W ten sposób możemy w krótszym czasie przekazać Państwu znacznie więcej praktycznych informacji i wskazówek, co więcej możemy skoncentrować się na omawianiu rzeczywiście interesujących Państwa zagadnień. Żeby nie pozbawiać jednak Państwa możliwości samodzielnego przećwiczenia omawianego materiału, każdy dzień szkolenia zakończy się mniej więcej godzinnym laboratorium, w trakcie którego będą Państwo mogli wykonać wybrane przez siebie ćwiczenia.

Plan kursu

Czas trwania: Poziom:
Moduł 1

Narzędzia programistyczne
 • Konsola SQL Server Management Studio versus SQL Server Data Tools
 • Projekty bazodanowe (SQLCLR) Visual Studio 2010
 • Programowanie w trybie online
 • Projekty bazodanowe
 • Wersjonowanie kodu źródłowego
 • Debuggowanie procedur składowanych i funkcji
 • Porównywanie wersji i synchronizacja zmian
 • Refaktoryzacja kodu T-SQL
 • Testy jednostkowe
 • Publikowanie projektów i obiektów bazodanowych
 • Funkcja Data-Tier Applications

60 minut 300
Moduł 2

Relacyjne typy danych i nowe elementy języka T-SQL
 • Typy daty i czasu
 • Operatory przypisania i zmiany wartości
 • Konstruktor wierszy
 • Parametry tabelaryczne
 • Wyrażenia tabelaryczne (CTE)
 • Klauzula Grouping Sets
 • Klauzula OVER (funkcje rankingu i grupujące, grupowanie i porządkowanie wierszy)
 • Instrukcja MERGE
 • Odczytywanie zależności pomiędzy obiektami bazy danych

210 minut 400
Moduł 3

Nierelacyjne typy danych
 • Dane przestrzenne (geometryczne i geograficzne)
 • Indeksy przestrzenne
 • Dane hierarchiczne
 • Dokumenty XML (typ danych XML, kolekcje schematów XSD, języki XPath i XQuery, klauzula FOR XML, metody typu danych XML)
 • Indeksy XML
 • Modelowanie obiektów o zróżnicowanych atrybutach (atrybut SPARSE, atrybut COLUMN SET)

150 minut 400
Moduł 4

Przechowywanie i przetwarzanie dokumentów
 • Duże obiekty binarne i atrybut FILESTREAM
 • Budowa i działanie zintegrowanej usługi wyszukiwania pełnotekstowego (iFTS)
 • Indeksy pełnotekstowe i ich składniki
 • Wielojęzyczność i różnorodność typów dokumentów indeksowanych pełnotekstowo

60 minut 400
Moduł 5

Integracja z platformą CLR
 • Serwer SQL jako host kodu CLR
 • Systemowe obiekty CLR
 • Obiekty CLR użytkownika (funkcje skalarne i tabelaryczne, procedury składowane, wyzwalacze DML i DDL, typy użytkownika, funkcje grupujące)
 • T-SQL czy SQLCLR?

120 minut 400
Moduł 6

Architektura zorientowana na usługi i programowanie http
 • Service Broker i architektura SOA (komunikaty, kontrakty, kolejki, usługi i trasy)
 • Programowanie usługi Service Broker (konwersacje, wysyłanie i odbieranie komunikatów, bezpieczeństwo)
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z usługą Service Brocker
 • Usługi WWW a architektura REST
 • ADO.NET Data Services

60 minut 400
Moduł 7

Sporadycznie połączone aplikacje
 • Serwer SQL Compact Edition (narzędzia, funkcje i ograniczenia, programowanie, dystrybucja)
 • Synchronizacja baz danych (samodzielne śledzenie zmian, replikacja scalana, Sync Services, synchronizacja z wykorzystaniem mechanizmu śledzenia zmian)

60 minut 400

Formularz

Zadaj pytanie do szkolenia

Zarejestruj się