Język SQL od podstaw

Opis

Solidna znajomość języka SQL jest obowiązkowa dla wszystkich programistów (nie tylko programistów bazodanowych — dziś prawie każdy program korzysta z bazy danych) i niezbędna dla administratorów baz danych. Chociaż poszczególne dialekty tego języka różnią się od siebie, zaimplementowany w serwerze SQL 2012 język Transact-SQL jest w 95% zgodny ze standardem ANSI SQL99 i jego późniejszymi rozszerzeniami, a więc jego opanowanie pozwoli pracować z każdym serwerem relacyjnych baz danych. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do odczytywania i modyfikowania przechowywanych w bazach danych, oraz do tworzenia i modyfikowania obiektów bazodanowych. Osobom, które już znają język SQL, pomoże ono pogłębić i usystematyzować wiedzę, programistom na co dzień posługującym się językami obiektowymi lub proceduralnymi poznać zasadnicze różnice pomiędzy językiem SQL a używanymi przez nich językami programowania, administratorom i zaawansowanym użytkownikom — wykorzystać ogromne możliwości języka SQL w zakresie odczytywania i analizowania danych.

Opcje

 • Poziom szkolenia: 200
 • Data rozpoczęcia: Do uzgodnienia
 • Czas trwania: 3 dni

Cena: 3500 zł

 • Szkolenie otwarte
 • U Klienta
 • Na sprzęcie Klienta

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do programistów, administratorów baz danych, oraz osób, które chcą pisać nie tylko zwracające żądane wyniki, ale również wydajne, zapytania. Jego uczestnicy opanują praktyczne umiejętności niezbędne do samodzielnego odczytywania, analizowania i modyfikowania danych oraz projektowania i tworzenia baz danych i ich obiektów. Uczestnicy szkolenia otrzymają drugie wydanie książki „Praktyczny kurs SQL” na bazie której powstało szkolenie.

Plan

Podstawę szkolenia tworzy 14. modułów. Ponieważ szkolenie to, tak samo jak pozostałe organizowane przez nas kursy, prowadzone jest na podstawie opracowanych przez naszych trenerów materiałów autorskich, plan jego realizacji może być dostosowany do indywidulanych potrzeb uczestników. Zachęcamy Państwa nie tylko do wyboru modułów, ale również do przesyłania dodatkowych sugestii i zadawania konkretnych pytań, na które odpowiedzi będą Państwo chcieli otrzymać podczas szkolenia. Wyjątkową cechą naszych szkoleń, w tym prezentowanego szkolenia, jest ograniczenie czasu na wykonywanie po każdym module laboratoriów na rzecz wykonywanych wspólnie z trenerem ćwiczeń i demonstracji. W ten sposób możemy w krótszym czasie przekazać Państwu znacznie więcej praktycznych informacji i wskazówek, co więcej możemy skoncentrować się na omawianiu rzeczywiście interesujących Państwa zagadnień. Żeby nie pozbawiać jednak Państwa możliwości samodzielnego przećwiczenia omawianego materiału, każdy dzień szkolenia zakończy się mniej więcej godzinnym laboratorium w trakcie którego będą Państwo mogli wykonać wybrane przez siebie ćwiczenia.

Plan kursu

Czas trwania: Poziom:
Moduł 1

Relacyjny model baz danych
 • Tabele jako zbiory danych
 • Trzy modele baz danych: relacyjny, obiektowy i jednorodny
 • Założenia relacyjnego modelu baz danych
 • Postulaty Codda
 • Normalizacja, zależności funkcyjne i postacie normalne

60 minut 200
Moduł 2

Standardy języka SQL
 • Charakterystyczne cechy strukturalnego języka zapytań (przetwarzanie zbiorów a przetwarzanie pojedynczych danych, języki deklaratywne a język proceduralny, język interpretowany a język kompilowany)
 • Składnia języka SQL (identyfikatory, literały, operatory, czyli spójniki, słowa kluczowe i komentarze)
 • Dialekty języka SQL
 • Standardy ANSI (historia standardów języka SQL, SQL3 i zdefiniowane w nim klasy instrukcji, typy danych, oraz wartość specjalna NULL)
 • Poziomy zgodności

60 minut 200
Moduł 3

Odczytywanie danych z wybranej tabeli
 • Zapytania i instrukcja SELECT
 • Klauzula FROM
 • Wybieranie kolumn
 • Eliminowanie duplikatów
 • Wyrażenia (operatory arytmetyczne, łączenie danych tekstowych, operatory przypisania)
 • Funkcje systemowe (funkcje arytmetyczne, funkcje tekstowe, funkcje daty i czasu, funkcje konwersji, funkcja CASE)
 • Formatowanie wyników
 • Sortowanie wyników

60 minut 200
Moduł 4

Typy danych
 • Typy liczbowe (stało i zmiennopozycyjne)
 • Typy daty i czasu
 • Typ logiczny
 • Typy tekstowe (typy regionalne i uniwersalne, porządki porównywania i sortowania danych tekstowych)
 • Duże obiekty binarne
 • Typ XML
 • Typ tabelaryczny
 • Pozostałe typy danych

60 minut 200
Moduł 5

Wybieranie wierszy
 • Logika trójwartościowa (wartość NULL, operatory logiczne)
 • Klauzula WHERE
 • Standardowe operatory porównania
 • Operatory SQL
 • Złożone warunki logiczne
 • Klauzula TOP
 • Stronicowanie wierszy
 • Wydajne wyszukiwanie danych (logiczna i fizyczna kolejność wykonywania klauzul, argumenty SARG)

90 minut 200
Moduł 6

Łączenie tabel i wyników zapytań
 • Złączenia naturalne i nienaturalne (klucze obce, aliasy)
 • Złączenia równościowe i nierównościowe
 • Złączenia zewnętrzne
 • Złączenie krzyżowe (iloczyn kartezjański)
 • Złączenia wielokrotne
 • Złączenie tabeli z nią samą (eliminacja duplikatów, klucze obce w obrębie jednej tabeli)
 • Łączenie wyników zapytań (suma, część wspólna, różnica zbiorów)
 • Łączenie wierszy i wyników funkcji tabelarycznych (operator APPLY)

90 minut 200
Moduł 7

Grupowanie wierszy
 • Funkcje grupujące
 • Wyrażenia i zagnieżdżanie funkcji grupujących
 • Klauzula GROUP BY
 • Operatory CUBE i ROLLUP
 • Operator GROUPING SETS
 • Wydajne grupowanie danych
 • Klauzula OVER (partycje, funkcje rankingu, funkcje grupujące, sortowanie wierszy, funkcje analityczne)
 • Operatory PIVOT i UNPIVOT
 • Klauzula HAVING

120 minut 200
Moduł 8

Podzapytania
 • Podzapytania jako zmienne
 • Podzapytania niepowiązane
 • Podzapytania powiązane
 • Podzapytania jako źródła danych
 • Tabele pochodne
 • Wyrażenia tabelaryczne CTE
 • Operatory (operator EXISTS, operator ANY/SOME, operator ALL)

60 minut 300
Moduł 9

Modyfikowanie danych
 • Wstawianie danych (klucze podstawowe, wartości domyślne, wartość NULL, konstruktor wierszy, wstawianie wyników zapytań)
 • Usuwanie danych (instrukcja DELETE, instrukcja TRUNCATE TABLE)
 • Aktualizowanie danych (jednoczesne aktualizowanie wielu kolumn, aktualizowanie danych wybranych na podstawie danych z innych tabel, aktualizowanie danych za pomocą wyrażeń odwołujących się do innych tabel)
 • Instrukcja MERGE (determinizm, wydajne aktualizowanie danych)

120 minut 200
Moduł 10

Transakcje i współbieżność
 • Właściwości transakcji
 • Transakcyjne przetwarzanie danych (tryb jawnego zatwierdzania transakcji, rozpoczynanie, wycofywanie i zatwierdzanie transakcji, zagnieżdżanie transakcji, punkty przywracania)
 • Blokady
 • Zakleszczenia
 • Poziomy izolowania transakcji
 • Optymistyczny model współbieżności

60 minut 300
Moduł 11

Bazy danych i tabele
 • Tworzenie i usuwanie baz danych
 • Tworzenie i usuwanie tabel
 • Schematy
 • Zmiana struktury tabeli
 • Ograniczenia (NOT NULL, klucz podstawowy, niepowtarzalność, wartość domyślna, warunek logiczny, klucz obcy)
 • Ograniczenia a wydajność instrukcji modyfikujących i odczytujących dane

60 minut 200
Moduł 12

Widoki i indeksy
 • Tworzenie i usuwanie widoków
 • Modyfikowanie widoków
 • Korzystanie z widoków
 • Widoki indeksowane
 • Zalety widoków
 • Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie indeksów
 • Porządkowanie indeksów

60 minut 200
Moduł 13

Obiekty proceduralne
 • Procedury składowane
 • Wyzwalacze DML i DDL
 • Funkcje skalarne i tabelaryczne
 • Odczytywanie metadanych
 • Strukturalna obsługa wyjątków
 • Najczęstsze błędy i sposoby ich naprawienia
 • Zmiana kontekstu wykonania
 • Podpisywanie cyfrowe modułów kodu
 • Procedury składowane
 • Wyzwalacze DML i DDL
 • Funkcje skalarne i tabelaryczne
 • Odczytywanie metadanych
 • Strukturalna obsługa wyjątków
 • Najczęstsze błędy i sposoby ich naprawienia
 • Zmiana kontekstu wykonania
 • Podpisywanie cyfrowe modułów kodu

120 minut 200
Moduł 14

Nadawanie i odbieranie uprawnień
 • Konta użytkowników
 • Role
 • Uprawnienia
 • Dziedziczenie uprawnień

60 minut 200

Formularz

Zadaj pytanie do szkolenia

Zarejestruj się